shipping icon

pickup icon

Fuchsia lycioides - 1 gallon plant

Fuchsia lycioides - 1 gallon plant

  • $15.00
    Unit price per 


Common name: boxthorn Fuchsia